Skip to main content

Archive of Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.

 Fonds
Identifier: ubl007

Scope and Contents

Dit uitgeversarchief bevat veel interessante stukken, maar ook evenveel lacunes. Een overzicht van de bewaarde correspondentie illustreert deze beperking duidelijk.

 1. 1850-1910: uitsluitend ingekomen brieven
 2. 1911-1929: een fractie van de totale correspondentie
 3. 1930-1961: ingekomen én uitgaande correspondentie
 4. na 1961: enige dozen.

De fondsboeken, waarin per uitgave de jaarlijkse verkoop en gemaakte kosten worden genoteerd – de uitgelezen bron voor bijvoorbeeld fondsonderzoek of verkoopcijfers – gaan aan hetzelfde euvel mank. De bewaarde fondsboeken, bij Sijthoff losbladig en daarom fondssysteem genoemd (SYT B 19), bestrijken de jaren 1902-1940, 1943, 1950 en 1951. De laatste drie jaren zijn volledig, maar uit de periode 1902 - 1930 werd enkel het deel K - Z teruggevonden, uit ca. 1930 - 1940 enkel A - C.

Met de nodige speurzin gepaard aan enig inzicht in de opbouw van deze inventaris blijkt dit archief niettemin een schatkamer. Binnen de inventaris zijn in bescheiden mate verwijzingen opgenomen. Het belangrijkste hulpmiddel ter oriëntatie en navigatie is echter de toegepaste categorisering. Wie een beeld wil krijgen van het financiële wel en wee van de uitgeverij en drukkerij bekijkt in de eerste plaats de archiefbescheiden onder 'Periodieke overzichten' (subcategorie van SYT B) en wellicht de journalen SYT B 29), de grootboeken (SYT B 30) en de jaarverslagen (SYT F 6 & 7). Wie op zoek is naar gegevens over het personeelsbeleid begint uiteraard bij 'Personeelsadministratie' (SYT C), maar stelt mogelijks ook belang in stukken over de bouw en de verhuur van dienstwoningen aan het einde van de jaren 1950 (SYT F 21 & 22).

Wie belang stelt in een of meerdere uitgaven kan verschillende wegen bewandelen, afhankelijk van de specifieke informatie die gezocht wordt. Eén weg loopt door de correspondentie (SYT A), waar brieven aan en van de medewerkers (auteurs, vertalers, literaire agenten, illustrators, etc.) voorhanden kunnen zijn. Een handig hulpmiddel daarbij vormen de registers op de correspondentie (SYT F 1) die over de jaren 1851-1910 per brief een korte omschrijving van de inhoud bevatten. Een tweede weg voor het vinden van informatie over een uitgave slingert door de boekhouding en vereist enig inzicht in de structuur ervan. Daartoe is de uiteenzetting door Rimmer van der Meulen in diens Boekhandel en Bibliografie aan te bevelen lectuur. (R. van der Meulen. Boekhandel en bibliographie. Theorie en pracktijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen 3de herz. en verm. dr. Leiden 1905, pp. 356-388. Eveneens handig is: N. van der Veen. Handleiding tot het boekhouden in den boekhandel en aanverwante vakken. Antwoord op de prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 2dln. Rotterdam 1888.) De aangewezen beginpunten in de boekhouding zijn, indien ze bewaard gebleven zijn over de betreffende periode, de zogeheten calculaties (SYT B 11) en het fondsysteem (SYT B 19). Wie ook interesse heeft in de verspreiding van de uitgave(n) gaat van daar naar de verkoopspecificatie-fonds-boeken, de bestelboeken en de verkoopboeken (respectievelijk SYT B 21, 22 & 24).

Naast de beide hoofdwegen bestaan er in bepaalde gevallen ook zijwegen. Van sommige uitgaven zijn bijvoorbeeld afzonderlijke dossiers bijgehouden, al dan niet ondergebracht in een grotere verzameling. Deze stukken staan vermeld onder 'Stukken m.b.t. de productie, distributie en receptie van de uitgaven' (SYT D).

Dates

 • Creation: 1850-1981

Creator

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De originelen van het gedigitaliseerde deel van de correspondentie zijn slechts bij uitzondering en na voorafgaande toestemming raadpleegbaar.

Biographical / Historical

In 1851 richt Albertus Willem Sijthoff (1829-1913) aan de Oude Vest in Leiden een bedrijf op dat in korte tijd een belangrijke, zelfs toonaangevende positie verwerft binnen het Nederlandse boekenvak. (De gegevens voor deze korte historische schets werden, tenzij anders aangegeven, ontleend aan Hemels & Demoet (2001), Maas (1996) en de Wit (1994), pp. 328-345.) Na een jaar is de drukkerij al een van de grootste van Leiden en noopt de snelle groei tot verhuizing naar een groter pand aan de Koepoortsgracht – vandaag de Doezastraat. Sijthoff breidt zijn werkterrein in hoog tempo uit en ontpopt zich tot een van de meest innovatieve Nederlandse ondernemers van de negentiende eeuw. Hij speelt een aanzienlijke rol in de introductie van menige druktechnische vernieuwing in Nederland en begint een eigen fonds dat uitgroeit tot een ongekende omvang.

De drukkerij

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw beleeft de grafische sector in Nederland een industriële doorbraak. Tal van buitenlandse technische innovaties worden geïmporteerd en diverse ondernemers richten zich steeds nadrukkelijker op massaproductie. Eén van de initiatiefrijkste onder hen is A.W. Sijthoff.

In 1852 richt hij, drie jaar na het ter ziele gaan van de Haagse houtgraveerschool, een eigen school op. De graveerschool is weliswaar geen lang leven beschoren, maar draagt niettemin bij aan de verspreiding van deze hoogdruktechniek in Nederland. Succesvoller is Sijthoffs bijdrage aan de afzet van snelpersen. Nadat hij in 1854 een snelpers koopt bij Carl Reichenbach, wordt hij een jaar later Nederlands agent van de Duitse snelpersfabrikant. In twee jaar tijd brengt hij negen snelpersen aan de man en nog tot aan het eind van de jaren 1880 slijt hij Reichenbach-snelpersen, daarmee een grote bijdrage leverend aan de acceptatie van de snelpers in Nederland. Bovendien koppelt hij vroeger dan menig ander drukker een stoommachine aan zijn persen.

Tijdens de volgende decennia blijft Sijthoff de ontwikkelingen in het buitenland op de voet volgen. Zo plaatst hij in 1867 als eerste in Nederland een gecombineerde zet- en distribueermachine, schaft hij in 1875 als een van de eersten een stereotypeerinrichting aan en ontwikkelt in 1890 samen met de Duitser Carl Kempe een methode voor snelstereotypie. Verder is hij vroeg met het invoeren van de rotatiepers en de linotype. Zijn directe opvolgers, schoonzoon Carl Georg Frentzen (1846-1914) en diens zoon Albert Willem Frentzen (1878-1937), gaan verder op de ingeslagen weg door het introduceren van de koperdiepdruk in Nederland en de oprichting in 1913 van de Nederlandsche Rotogravuremaatschappij.

De uitgeverij

Sijthoffs daadkracht en innovatiedrang vinden ook hun weerslag in het fonds dat hij schept. Niet alleen als drukker, ook als uitgever behoort hij tot de productiefste van zijn tijd. De aanschaf van dure machines als snelpersen, rotatiepersen en stereotypie-installaties worden te gelde gemaakt door de uitgave van allerhande werken die in grote oplagen gedrukt en tegen een lage prijs verkocht worden: populaire edities, vaak meer dan 10.000 keer op de pers gelegd, van werk van Is. da Costa, J.J. Cremer, Jacob van Lennep of Nicolaas Beets. Maar ook periodieke uitgaven als Lectuur voor de huiskamer (vanaf 1854), het Leidsch Dagblad (vanaf 1860) en het Rotterdamsch Nieuwsblad (vanaf 1877) en goedkope series als de Algemeene Bibliotheek (1870-1876), de 50-cents editie (vanaf 1886) en Gouverneur’s Volksboeken (1880-1885) worden in groten getale afgezet.

Internationale faam oogst Sijthoff met geheel andere projecten: grote, prijzige fotografische reproducties in vaak kleine oplagen. In overleg met de bibliothecaris van de Leidse universteitsbibliotheek Willem Nicolaas du Rieu start hij in 1897 de uitgave van een prestigieuze reeks reproducties van oude Latijnse en Griekse handschriften uit verschillende Europese bibliotheken, de Codices Graeci et Latini. (Zie: Sijthoff 1908) Eenmaal de smaak te pakken volgt een nog grootser project: een 12-delige facsimile-editie van het Breviarium Grimani, één van de meest bewonderde geïllustreerde handschriften uit de Vlaamse school. (Zie: Claeyssens 2003, pp. 8-10.) Dit rijk geïllumineerde handschrift dat bewaard wordt in de Venetiaanse San Marco-bibliotheek verschijnt tussen 1903 en 1910 en wordt in 1912 gevolgd door een driedelige facsimile-uitgave van de Talmud Babylonicum.

Van klein, goedkoop en populair tot groot, duur en legendarisch in beperkte kring, er zijn weinig terreinen te bedenken waarop Sijthoff zich niet begeeft. Het Sijthoff-fonds is dan ook opmerkelijk veelzijdig: naast (jeugd)literatuur, filosofie, geschiedenis, mode en muziek, maar ook exacte, technische en sociale wetenschappen krijgen tevens juridische, economische en medische werken een plaats. Bovendien neemt de uitgever de publicatie op zich van enkele grote Nederlandse projecten op taalkundig en bibliografisch gebied. Samen met Martinus Nijhoff (Den Haag) en D.A. Thieme (Arnhem) waagt hij zich aan de uitgave van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (vanaf 1864) (Zie: P.G.J. van. Sterkenburg, Het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Portret van een taalmonument ’s-Gravenhage 1992.) en in 1896 wordt hij uitgever van de Brinkman en het Adresboek voor den Nederlandschen boekhandel. (Zie: H. van der Veen en J. van Waterschoot, De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later. Dordrecht 2001.)

Bij de aanvang van de twintigste eeuw heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een van de grootste uitgeverijen met mogelijk de breedste fondslijst van Nederland. En dat blijft zo gedurende de daaropvolgende decennia. In 1924, wanneer Simon George van Looy (1897-1957) tot de directie toetreedt, wordt zelfs het volledige fonds van de firma S.L. van Looy toegevoegd aan het Sijthoff-fonds. Terwijl veel andere Nederlandse uitgevershuizen zich specialiseren, gaan Sijthoffs opvolgers eigenzinnig verder op de brede ingeslagen weg. De fondscatalogus uitgegeven naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het bedrijf maakt duidelijk van hoeveel markten de firma thuis is en legt op afdoende wijze getuigenis af van het feit dat het devies van het huis – Altijt Waek Saem – nooit uit het oog verloren wordt. (A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij, 1950.)

De geschiedenis van A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij is nog lang niet geschreven, met name naar de twintigste-eeuwse ontwikkelingen is nog maar nauwelijks onderzoek gedaan. Gelukkig is er het archief, een rijke bron voor boek- en mediahistorici, maar eveneens voor bedrijfshistorici, cultuurhistorici, literatuurhistorici, wetenschapshistorici, et cetera.

Onderstaande tijdtafel geeft een kort overzicht van de geschiedenis van A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij en haar directie.

okt. 1850
Albertus Willem Sijthoff (Leiden, 30 juni 1829) vestigt zijn 'boek- en kantoordrukkerij' op de Oude Vest te Leiden en gaat vrij spoedig daarna ook zelf werken uitgeven.
1852
De firma verhuist naar de Koepoortsgracht (na de demping in 1884 Doezastraat genoemd).
1864-1880
geregelde samenwerking met M. Nijhoff en D. Thieme ('Het Driemanschap').
1885
C.G. Frentzen, schoonzoon van A.W. Sijthoff, treedt in dienst.
1905
De firma wordt een N.V.
1913
A.W. Sijthoff overlijdt. C.G. Frentzen en diens zoon A.W. Frentzen nemen het beheer van de firma op zich.
1914
C.G. Frentzen overlijdt.
1916
J. Tersteeg wordt tot mededirecteur benoemd.
1924
J. Tersteeg treedt af als mededirecteur. S.G. van Looy wordt tot mededirecteur benoemd en het fonds van diens Amsterdamse uitgeverij S.L. van Looy wordt in dat van Sijthoff opgenomen.
1929
A.W. Frentzen neemt ontslag als mededirecteur.
1937
A.W. Frentzen overlijdt.
jan. 1953
D.G. Waasdorp wordt tot adjunct-directeur benoemd.
jan. 1955
G.J. van der Lek en A.C. Lodder worden procuratie verleend.
aug. 1955
G. de Flines wordt tot mededirecteur benoemd.
sept. 1957
S.G. van Looy overlijdt.
sept. 1967
J.H. Landwehr wordt tot adjunct-directeur benoemd.
mrt. 1969
J.J. Kroese wordt procuratie verleend.
juli 1969
G.J. van der Lek gaat met pensioen.
juni 1970
N. Samsom N.V. en A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. worden ondergebracht in een houdstermaatschappij onder de naam N.V. ICU (Informatie en Communicatie Unie). A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., die dus als dochtermaatschappij deel uitmaakt van de N.V. ICU, blijft onder eigen naam haar activiteiten ontplooien.
okt. 1970
Samsom Grafische Bedrijven N.V. en A.W. Sijthoff Drukkers en Binders N.V. komen onder één directie.
1971
Het schoolfonds wordt overgedragen aan Samsom- leersystemen.
mrt. 1971
D.G. Waasdorp gaat met pensioen.
apr. 1971
De uitgeverij-activiteiten van A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. worden ondergebracht in twee verschillende vennootschappen: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., voor het Nederlandse fonds, en A.W. Sijthoff's International Publishing Company N.V., voor het wetenschappelijke fonds. De nieuwe directeuren voor deze maatschappijen zijn: de heer W.K.D. van der Meulen, voor het Nederlandse fonds, en de heer J.H. Landwehr, voor het wetenschappelijke fonds.
juni 1972
ICU wordt opgenomen in Wolters-Noordhoff, die als houdstermaatschappij fungeert en haar naam wijzigt in ICU.
1973
Uitgeverij Tango, onderdeel van A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., wordt opgericht. juli
1975
A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij B.V. wordt als productgroep ondergebracht bij Samsom Uitgeverij B.V. te Alphen a/d Rijn. Uitgeverij Tango wordt opgeheven.
jan. 1977
W.P.N. Schrijver volgt J.H. Landwehr op als algemeen directeur van Sijthoff International Publishing Company B.V. febr.
1977
C. Verweij en W.P.N. Schrijver worden directeuren van Samsom Uitgeverij B.V. en hebben eveneens de leiding over H.D. Tjeenk Willink, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij B.V. en Sijthoff International Publishers Company B.V.
mrt. 1980
F. Pruyt en A. Visser worden benoemd tot respectievelijk uitgeefdirecteur van A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij B.V. en Sijthoff & Noordhoff International Publishers.
mei 1982
N.V. ICU verandert haar naam in Wolters Samsom Groep N.V.
juni 1983
A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij vereenvoudigt haar naam tot Uitgeverij Sijthoff en verhuist van Alphen a/d Rijn naar Amsterdam.
aug. 1987
fusie van Wolters Samsom Groep met Kluwer tot Wolters Kluwer
okt. 1988
F. Pruyt neemt ontslag als directeur van Uitgeverij Sijthoff en wordt opgevolgd door B. de Groot, directeur van Veen/Luitingh/Kosmos/Contact.
jan. 1989
Binnen de Kluwerwerkmaatschappij Veen/Luitingh/Kosmos/Contact wordt Sijthoff/Luitingh een imprint, onder leiding van uitgeefster H. Leppink. Een deel van het Sijthoff-fonds gaat over naar Veen (managementboeken e.d.), een deel naar Kosmos (reisgidsen en boeken over gezin en gezondheid).
apr. 1989
De Amsterdamse vestiging wordt opgeheven.
mrt. 1999
De Veen Uitgeversgroep maakt zich los van Wolters Kluwer.
mei 2001
Veen Uitgeversgroep en Bosch & Keuning fuseren tot Veen Bosch & Keuning Uitgevers.

Extent

52 meter

Language of Materials

Dutch; Flemish

Abstract in English

Het archief van de firma A.W. Sijthoff, drukkerij en uitgeverij te Leiden, bevat onder meer financiële en andere bedrijfsmatige administratie, directie-correspondentie en brieven van auteurs uit het fonds.

Abstract

The archives of A.W. Sijthoff's publishing and printing firm, which was based at Leiden. It contains the company's financial administration, the correspondence of the board of directors and letters from authors.

Arrangement

De archiefbestanddelen zijn over tien (sub)categorieën verdeeld en daarbinnen chronologisch geordend. Waar de aard van de stukken in de betreffende (sub)categorie dat toestaat, wordt het chronologisch beginsel voorafgegaan door een genetisch ordeningsbeginsel: deze tweede methode stelt het traject van productie, distributie en receptie van de uitgave(n) centraal.

In de praktijk levert dat onderstaande verdeling op:

 1. M.b.t. de uitgaven in het algemeen. omvang: ca. 2 meter; ordening: genetisch, chronologisch; toelichting: archiefbestanddelen met stukken die niet per uitgave, maar anderszins, geordend zijn. voorbeeld: correspondentie met literair agent Robert Harben (SYT D 1).
 2. M.b.t. series en periodieken in het bijzonder, voor zover bij de vorming van het archief afzonderlijk verzameld. omvang: ca. 2 meter; ordening: chronologisch; toelichting: dossiers per serie of periodiek. voorbeeld: verslagen van besprekingen m.b.t. The Albatross. Modern Continental Library (SYT D 24).
 3. M.b.t. afzonderlijke uitgaven in het algemeen. omvang: ca. 5 meter; ordening: genetisch, chronologisch. toelichting: archiefbestanddelen met stukken die per uitgave geordend zijn. voorbeeld: verzameling prospectussen van non-fictie-uitgaven (SYT D 48).
 4. M.b.t. afzonderlijke uitgaven, voor zover bij de vorming van het archief afzonderlijk verzameld. omvang: ca. 0,20 meter; ordening: chronologisch; toelichting: dossiers per uitgave. voorbeeld: stukken m.b.t. World Copyright: an Encyclopedia (SYT D 61).

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Zie de inventaris. De correspondentie uit de periode 1850-1910 is geïnventariseerd in de online catalogus. Zoek als volgt: tab Special Collections, Advanced Search, Shelfmark = SYT A [jaar], Search. De resultaten kunnen worden gesorteerd op auteur, waardoor snel is na te gaan wat een jaar aan correspondenten bevat. Een eerste kennismaking met de correspondentie bieden Maas (1995/1996) en Pasch (2006), welke laatste in het bijzonder Sijthoff's relatie met de boekhandel in Nederlandsch-Indië onderzoekt.. De diverse fondscatalogi en gedenkboeken in het archief (zie SYT E) geven een goede karakteristiek van het bedrijf.

Immediate Source of Acquisition

Aan de verhuizing van het archief naar de Leidse Universiteitsbibliotheek zijn drie belangrijke jaartallen verbonden: 1963, wanneer Pieter Obbema, de toenmalige conservator Westerse handschriften van de UB, contact legt met de directie van A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. en zo onder meer de oudste delen van de correspondentie naar de UB haalt (Zie: K. Evers. Kasten vullen. Leiden 1996 (Kleine publikaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, 22), pp. 100-101; Correspondentie archief Sijthoff voor Universiteitsbibliotheek, in: Leidsch Dagblad 100 (1963) 22 februari.); 1970, wanneer Sijthoff wordt ondergebracht in de N.V. ICU en een tweede deel van het archief laat overbrengen (Na 1971 volgden blijkbaar nog enige dozen, bij welke gelegenheid met een deel van de archiefdozen en –nummers werd geschoven zonder de plaatsingslijst aan te passen. (Zie de concordantie); en tenslotte 2001, wanneer het meest recente materiaal, dat op dat moment door Samsom-Kluwer wordt bewaard, van Alphen a/d Rijn naar Leiden wordt overgebracht.

In 2002 en 2003 schonk de familie Sijthoff een aantal stukken uit het familiearchief, meest betreffende A.W. Sijthoff en zijn vader A. Sijthoff. Deze personalia zijn apart gehouden van het bedrijfsarchief en berusten thans in de collectie Westerse handschriften onder signatuur LTK 2263 ( zie Bijlage 3)

Existence and Location of Copies

Het oudste gedeelte van de correspondentie (i.e. ingekomen brieven uit de periode 1850-1910) is digitaal beschikbaar via de catalogus, onder meer op jaar en correspondent (zie inventaris onder A. Voor een totaaloverzicht van de digitale collectie binnen de catalogus klik hier. Met vervolgacties kunt u dan verder inperken, bijvoorbeeld door via Advanced Search te zoeken naar alle brieven van één auteur. (Author/Creator contains [naam]).

Related Materials

Aanvullende archivalia met betrekking tot het bedrijf, gelieerde (familie)bedrijven en de familie Sijthoff zijn in diverse andere archieven te vinden. De belangrijkste staan opgesomd in Papier-, papierwaren-, grafische industrie en uitgeverijen. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 1993). (Uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA), (Historische bedrijfsarchieven, 10).) Daarnaast dienen zeker genoemd te worden:

 1. Gemeentearchief Leiden (o.a. catalogi, circulaires en beeldmateriaal van bijvoorbeeld werknemers en gebouwen)
 2. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (brieven, circulaires, etc.)
 3. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak, het archief van de Wolters Samsom Groep N.V. 1972-1987 (o.a. een zestal dossiers A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij B.V.) (Het archief is ontsloten d.m.v. een Plaatsingslijst van de archieven van Wolters Samsom Groep N.V. 1972-1987 en een Dossierinventaris van de archieven van Wolters Samsom Groep N.V. 1972-1987 [S.l.] [S.n.].)
 4. het archief van uitgeverij Samsom te Alphen a/d Rijn (Zie: Hemels & Demoet 2001)
 5. het archief van de Haagsche Courant en Sijthoff Pers te Rijswijk (Zie: Wennekes & Jonkman 1998)

Bibliography

 • A.W. Sijthoff’s enterprise of the Codices Graeci et Latini. Photographice depicti duce bibliothecae universitatis Leidensis praefecto. Leiden 1908.
 • Claeyssens, S., Het Breviarium Grimani in facsimile, in: Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 1/2 (2003).
 • Hemels, J. & Demoet H. (ed), Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie. Leiden 2001.
 • Lek, G.J. van der, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij N.V. 1851-1951. Leiden 1950.
 • Maas, N., Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913). [S.l.] 1996.
 • Maas, N., Het brievenarchief van A. W. Sijthoff, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden 1995/1996, pp. 18-29.
 • Meulen, R. van der, Een veertigjarige uitgeversloopbaan: A.W. Sijthoff 1851-1891. Amsterdam 1891. (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandsche boekhandel, 3)
 • Pach, B.M., Met de mail uit Batavia. Sijthoffs betrekkingen met de boekhandel in Nederlandsch-Indië 1851-1852. Doctoraalscriptie Nederlandkunde, Universiteit Leiden, 2006. 2 dln.
 • Smit, D., Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverszaak en drukkerij van A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij te Leiden. Leiden 1926.
 • Waalwijk, D.A., Levensbericht van A.W. Sijthoff 1829-1913, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1913/1914, pp. 65-82.
 • Wennekes, W. & Jonkman, P., Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf. Amsterdam 1998.
 • Wit, O. de, De drukker en uitgever A.W. Sijthoff te Leiden: een innovatief ondernemer in de tweede helft van de 19e eeuw', in: Gedrukt in Holland. Speciaal nr. van: Holland 26 (1994), 4-5 (okt.), pp. 328-345.

General

De archiefbescheiden kunnen worden aangevraagd via de online catalogus; ze komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties. Zie ook Alternatieve informatiedrager en Conditions Governing Use.

Processing Information

Met financiële steun van de familie Sijthoff is in 2002-2003 het aldus bijeengebrachte archief, met uitzondering van de correspondentie, geordend en geïnventariseerd. Tijdens dit proces is de oorspronkelijke structuur van het archief, waar achterhaalbaar, zo veel mogelijk gerespecteerd en is het merendeel van de doublures en – met het oog op de conservering – het metaal (m.n. nietjes en paperclips) verwijderd.(Een uitzondering op deze regel vormen de beide verzamelingen zgn. 'recensiemappen' (SYT D 55 & 56).) Vervolgens zijn de stukken in zuurvrij papier geborgen en per archiefbestanddeel genummerd, beschreven en van een summiere analyse voorzien.(Voor de gehanteerde terminologie, zie: Lexicon van Nederlandse archieftermen. Verbeterde herdr. ’s-Gravenhage 1991.)

Bij de herordening van het archief is de oorspronkelijke samenstelling van de dossiers zoveel mogelijk gerespecteerd. Een apart overgeleverde briefwisseling met een auteur of een redactie is bijgevolg niet uit elkaar gehaald en ingevoegd in de algemene correspondentie (SYT A), maar als afzonderlijk archiefbestanddeel opgenomen. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld de tamelijk grote verzamelingen zogeheten 'recensiemappen' (SYT D 55 & 56) incidenteel brieven, reclame- of illustratiemateriaal kunnen bevatten. Van dergelijke onregelmatigheden wordt echter steeds melding gemaakt in de toelichting. Niettemin heeft een en ander tot gevolg dat grondig archiefonderzoek gebaat is bij het doornemen van de hele inventaris.

De ingekomen brieven uit de periode 1850-1910 (het oudste gedeelte van de correspondentie) zijn in het kader van het nationaal conserveringsprogramma Metamorfoze op microfilm gezet(Zie: En ik heb ze bewaard voor jou… 100 literaire collecties voor de toekomst behouden ’s-Gravenhage 2002, pp. 256-257.)

Title
Collection guide of the archive of Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. (1850-1981)
Subtitle
Archief van Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.
Author
Steven Claeyssens, 2005
Date
2005
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Eng
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 12 February 2016: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857