Skip to main content

Jacobus Perizonius collection

 Collection
Identifier: ubl016

Scope and Contents

Perizonius schonk in 1715 bij testament 59 drukken (deels geannoteerd) en 38 manuscripten, later aangevuld met aankopen uit de rente van het geldlegaat. Er zijn thans 134 handschriften, waaronder ruim 50 middeleeuwse handschriften, manuscripten van eigen hand (21), van Petrus Bondam (25) en Petrus Burmannus Sec. (10). Ca. 1860 zijn vanuit de formaatreeksen 130 drukken (deels geannoteerd) verspreid geraakt in de bibliotheekcollecties; sindsdien is een onbekend aantal drukken met geld van het legaat aangeschaft met reguliere kastsignaturen opgenomen in de collectie, wel voorzien van een ingeplakte strook met de tekst “Ex legato Jacobi Perizonii”.

Dates

 • Creation: 10e-19e eeuw

Language of Materials

Latijn en Grieks

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Jacobus Perizonius (zijn eigenlijke naam is Voorbroek) werd op 30 juni 1538 geboren te Appingedam en studeerde te Deventer, Utrecht en Leiden. In Deventer schreef Perizonius 3 dissertaties, waaronder De constitutione divina super ducenda defuncti fratris uxore. Op 5 november 1681 werd Perizonius aangesteld als hoogleraar geschiedenis en welsprekendheid te Franeker. In 1693 werd hij hoogleraar in Leiden, en doceerde er Grieks, geschiedenis en welsprekenheid. In 1702 werd hij tevens benoemd tot hoogleraar Historiae Foederati Belgii. In Leiden gaf Perizonius onder meer de volgende werken uit: Rerum per Europeam saec. XVI maxime gestarum commentarii historici (1710) en Origines Babylonicae et Aegyptiacae (1711). Perizonius overleed op 6 april 1715.

Extent

134 handschriften, 1 schilderij en een onbekend aantal drukken

Abstract in Dutch

Collectie bijeengebracht door (en na zijn dood uitgebreid met geld van) Jacobus Perizonius (1651-1715), Leids hoogleraar Historie, Griekse taal en welsprekendheid 1693-1715. Er zijn 134 manuscripten, die bewaard worden als apart onderdeel van de Westerse handschriften, 1 schilderij alsmede een onbekend aantal drukken (deels geannoteerd) dat verspreid is geraakt in de bibliotheekcollecties.

Abstract in English

Collection accumulated by (and after his death expanded with money from) Jacobus Perizonius (1651-1715), professor of History, Greek language and Eloquence at Leiden University during the period 1693-1715. There are 134 manuscripts, which are kept as a seperate cluster of the Western manuscripts, 1 portrait and an unknown number of printed books, dispersed in the library collections

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Handschriften: voor een overzicht van itembeschrijvingen zie Digital Collections. De brieven uit de collectie zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

De drukken zijn niet direct toegankelijk via de Leidse online catalogus, omdat daarin herkomstgegevens ontbreken. M. Tydeman heeft het grootste deel begin 19e eeuw beschreven in zijn standcatalogus als onderdeel van de de "MSS. et annotati Perizonii", in folio 1-86, in quarto 1-105, in octavo 58, in duodecimo 1-5 na 1860 zijn nieuwe signaturen (in veel gevallen: de thans geldende) bijgeschreven. De standcatalogus berust thans in het bibliotheekarchief (BA1, inv. C 42: 18).

Immediate Source of Acquisition

Perizonius legateerde in 1715 'alle mijne oude manuscripten van oude autheuren, Griekse en Latijnsche, oock van Patres Ecclesiastici, alsmede gedruckte editien, die met oude manuscripten gecollationeert zijn, oock geschreve collatien en eyndelyck eenige seer oude en rare editien van zodanige autheuren'. Hij legateerde bovendien een geschilderd portret (Icones 115) en 20.000 gulden aan de Universiteit. Een deel van de rente diende te worden besteed als studiebeurs voor een talentvolle letterenstudent, het restant was bestemd voor de aankoop van zeldzame klassieke drukken en handschriften. De rest van zijn bibliotheek is in hetzelfde jaar geveild (Bibliotheca Perizoniana). Tot diep in de twintigste eeuw zijn door de Universiteitsbibliotheek op aanwijzing van de hoogleraren die het geldlegaat beheerden boeken aangeschaft, meest secundaire literatuur (bv. exx. 430 G 20-29; ms. VUL Q 111 is in 1886 aangekocht).

Informatie over de verwerving van het legaat bevindt zich in het bibliotheekarchief (BA1, inv. L 2 bis); zie ook Molhuysen (1920). Stukken betreffende de latere aankopen uit de rente van het geldlegaat bevinden zich in het archief van Senaat en Faculteiten (ASF, inv. 578-589), het archief van aan de Universiteit Leiden verbonden instellingen (AUI CA, inv. 1) en het bibliotheekarchief (BA1, inv. M 15).

Accruals

Aanvullingen op deze collectie worden niet verwacht.

Bibliography

 • Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL. Leiden 1941, p. 117.
 • Bibliotheca Perizoniana sive Catalogus exquisitissimorum rarissimorumque librorum et nummorum veterum ... Jacobi Perizonii, ... hos omnes publica auctione divendet in officina sua Johannes vander Linden Jr., bibliopola e regione Acdemiae, A.D. 7. Octobris et seqq. 1715. Lugd. Batav. 1715.
 • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur. Pars 1. Leiden 1932. (Catalogus / Bibliotheca Academiae Lugduno Batavae, 14), VI.
 • Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden. Samengest. in opdracht van de Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit. Leiden 1973, nr. 115.
 • DBNL (auteur)
 • Geel, J., Catalogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt. Lugd. Batav. 1852.
 • Knappert, L., in: Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek, dl. 5 (Leiden 1921), k. 467-469.
 • Meyier, K.A. de, Codices Perizoniani. Lugd. Batav. 1946. (Codices manuscripti, 4).
 • Molhuysen, P.C., Geschiedenis der Universiteits-Bibliotheek te Leiden. Leiden, 1905, p. 35, 38.
 • Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit. dl. 4. 18 febr. 1682 – 8 febr. 1725 (Leiden 1920), p. 273, 137*-142* (testament).
 • Otterspeer, W., Groepsportret met Dame, dl. 2. De vesting van de macht, De Leidse universiteit, 1677-1775 (Amsterdam (2002), p. 150-151, 292-294, 341-341, 344-345.
 • Senguerdius, W. [e.a.], Catalogus librorum tam impressorum tam manuscriptorum Bibliothecae Publicae Universitatis Lugduno-Batavae. Leiden 1716, p. p. 492-494; 529-530 (= appendix 1741).

General

De handschriften in de collectie kunnen aangevraagd worden in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

De gedrukte werken en handschriften afkomstig uit het bezit van Perizonius konden nog opgenomen worden in de bibliotheekcatalogus van 1716: "Excusi vetustae editionis codices quos bibliothecae legavit clarissimus Jacobus Perizonius", in folio 1-36, in quarto 1-13, in octavo 1-8, in duodecimo 1-2 (p. 492-493); "Codices manuscripti", in folio 1-17, in quarto 1-14; in octavo 1-7 (p. 493-494). Het supplement van 1741 bevat een zestigtal drukken en 1 handschrift (PER F 7 A) "Empti ex pecunia Legati Perizoniani" (p. 527-528).

Begin 19e eeuw stonden 254 handschriften en (geannoteerde) drukken in vier formaatreeksen bij elkaar; zoals duidelijk wordt uit de standcatalogus van Tydeman, nu in het bibliotheekarchief (BA1, inv. C 42: 18): in folio 1-86, in quarto 1-99, 100-105, in octavo 1-58, in duodecimo 1-5.

De sinds 1716 verworven handschriften (94) zijn beschreven in Geel (1852). Alle handschriften zijn in beknopte vorm opgenomen in de Catalogus compendiarius (1932), en voor het laatst grondig gecatalogiseerd door De Meyier (1946).

Title
Collection guide of the Jacobus Perizonius collection (10e-19e eeuw)
Subtitle
Collectie Jacobus Perizonius
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857