Skip to main content

Leiden University archives, Board of Governors, 1952-1989

 Fonds
Identifier: ubl074

Scope and Contents

Het archief bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Het op centraal niveau gevormd archief van het College van Curatoren en het College van Bestuur, 1952-1989.
 2. Het op decentraal niveau gevormd archief van het College van Curatoren en het College van Bestuur, 1953-1979.
 3. Het archief van de Dienstcommissie van het Bureau van de Universiteit, 1987-1989.

Dates

 • Creation: Bulk 1952-1989

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Het bestuur van de Universiteit Leiden was bij de stichting in 1575 opgedragen aan een college waarin drie curatoren en vier burgemeesters van de stad Leiden zitting hadden. Pas bij de Bataafse omwenteling in 1795 kwam hierin verandering, toen een nieuw college van curatoren werd ingesteld bestaande uit vijf leden, waarvan drie benoemd door het gewest Holland en de overige twee door de stad Leiden. Dit college bleef voortbestaan tot zijn opheffing tijdens de Franse overheersing in 1811, waarna de Universiteit Leiden onderdeel ging uitmaken van de Keizerlijke Universiteit.

Na de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden werd in 1815 wederom een college van curatoren ingesteld, zij het in sterk gewijzigde vorm. Krachtens de nieuwe bestuurlijke opzet van de universiteit (het zogenaamde organiek besluit van 2 augustus 1815) was de universiteit namelijk niet langer een rechtspersoon met grote bestuurlijke en financiële onafhankelijkheid maar een rijksinstelling. Betalingen werden nu door of namens het departement verricht op basis van een door de koning goedgekeurde begroting; de benoeming van hoogleraren geschiedde door de koning, op voordracht van curatoren. Dit college bestond uit vijf leden, waarvan vier curatoren voor het leven benoemd werden; de vijfde plaats werd ambtshalve bekleed door de voorzitter van het Leidse stadsbestuur. De roep om de universiteit aan te passen aan de snel veranderende behoeften van de samenleving leidde in 1876 tot een nieuwe wet op het hoger onderwijs.

Vanaf 1875 groeide de Universiteit Leiden sterk, zowel in de studentenaantallen als in het aantal studierichtingen en de bijbehorende voorzieningen.. De taak van de secretaris en diens bureau werd steeds omvangrijker. De secretaris van curatoren was tevens het hoofd van het Bureau van de Universiteit en voerde als zodanig het beheer over de financiële en materiële zaken, volgens instructies van het College van Curatoren.

Extent

4768 nummers (135 meter)

Abstract in Dutch

Het vierde gedeelte van het archief van het College van Curatoren en het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden betreft de periode van 1952 tot 1989.

Abstract in English

The fourth part of the archive of the College of Curators and the Board of Administration of Leiden University covers the period 1952-1989.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Inventarisnummers kunnen worden opgezocht in de inventaris uit 2001 (CAS 330, 2001). Deze inventaris is een herziene uitgave van de inventaris uit 1998 (CAS 330, 1998).

Bibliography

 • Hardenberg, H. Het archief van Curatoren der Leidsche Unviersiteit. Eerste gedeelte, 1574-1815. Zaltbommel 1935.
 • Inventaris van het archief van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden (1886) 1952-1989. Winschoten 1998. (CAS-inventarissen, 330)
 • Inventaris van het archief van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Leiden (1830) 1878-1953. Winschoten 2001. (CAS-inventarissen, 366)
 • Inventaris van het archief van het College van Curatoren / College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden, 1952-1989. Winschoten 1998. Aanvulling 2001. (CAS-inventaris, 330).
 • Pol, E.J. van de. Het archief van Curatoren der Leidsche Universiteit. Tweede gedeelte, 1815-1877. 's-Gravenhage 1934.

General

De archiefstukken kunnen worden aangevraagd op de Leeszaal Bijzondere Collecties via de collectieaanduiding AC4, gevolgd door het nummer in de inventaris.

Processing Information

Bewerking 1998.

In 1998 werd vanuit het Bureau van de Universiteit bij de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) het archief van het College van Curatoren en diens ambtsopvolger (sinds 1971) het College van Bestuur ter bewerking aangeboden. Het op centraal niveau gevormd archief omvat de periode 1952-1989. De beschrijving van het archief is neergelegd in CAS-inventaris 330, welke in 1998 verscheen.

De begincesuur is gesteld bij het jaar 1952. In dat jaar is namelijk begonnen met het stelsel van zaaksgewijze ordening. De eindcesuur is gelegd bij het jaar 1989. In 1990 heeft de Rijksuniversiteit een geautomatiseerd systeem ingevoerd.

In het archief zijn bescheiden van vóór 1952 aangetroffen. Deze stukken, die op zich thuishoren in de archieven vóór 1952, zijn in deze inventaris opgenomen, omdat zij deel hebben uitgemaakt van dossierbestanden, welke volgens het systeem van zaaksgewijze ordening zijn geordend.

De dossiers waren geordend volgens de archiefcodes ten behoeve van de universiteiten en hogescholen. Er zijn in de loop van de tijd drie versies verschenen, namelijk die van 1960, 1972 en 1975.

De archiefcode van de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) is afgeleid van de Basisarchiefcode VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), die op zijn beurt weer gerelateerd is aan de Universele Decimale Classificatie (UDC).

Na de bewerking is het archief overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Bewerking 1999/2000.

In 1999/2000 zijn door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) nog twee archieven bewerkt:

 1. Het op decentraal niveau gevormd archief van het College van Curatoren / College van Bestuur, 1953-1978. Het archief bevond zich in de Universiteitsbibliotheek in een voorlopige ordening.
 2. Het archief van de Dienstcommissie van het Bureau van de Universiteit, 1987-1993.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om van deze archiefblokken afzonderlijke inventarissen te vervaardigen.

Bewerking 2000/2001.

In tweede instantie heeft de Universiteit Leiden besloten de twee archiefblokken samen te voegen met het eerste archief van het College van Curatoren / Bestuur, 1952-1989 en het geheel te ontsluiten in een nieuwe versie van CAS-inventaris 330, met aangepaste titel.

Aan de bestaande nummerreeks 1-4517 in de inventaris van 1998 werden de volgende nummerreeksen toegevoegd:

 1. Onder 4518-4524 werd het archief van de Dienstcommmissie, 1987-1989 als commissiearchief achter het bestaande archief geplaatst, en ook achteraan in de inventaris opgenomen. De dossiers van na 1989 (de cesuurdatum) zijn afgescheiden en buiten de inventaris gehouden.
 2. Onder 4525-4768 werd het archief van het College van Curatoren / Bestuur, 1953-1978 achter het overige archief geplaatst. In de inventaris zijn deze nummers evenwel op hun logische plaats opgenomen. Dit betekent dat er hogere (nieuwe) nummers tussen de lagere (oude) nummers zijn geplaatst. Ten behoeve van het terugvinden van deze hogere nummers is als bijlage I een concordantie opgenomen waarbij een verwijzing van het inventarisnummer naar het oude inventarisnummer is gemaakt.

Na bewerking is het archief overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek.

Subject

Title
Collection guide of the Leiden University archives, Board of Governors, 1952-1989 (1952-1989)
Subtitle
Archieven van de Universiteit Leiden - Curatoren, 1952-1989
Author
Centrale Archief en Selectiedienst 2001 ; André Bouwman en Silvia Compaan-Vermetten, 2007
Date
2006
Language of description
Undetermined
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands .

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857