Skip to main content

Leiden University archives, University Council, 1971-1989

 Fonds
Identifier: ubl076

Scope and Contents

Het archief van de Universiteitsraad beslaat de periode 1971-1989. In 1971 werd de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) voor de Universiteit Leiden van kracht. Deze wet leidde tot een drastische wijziging van de universitaire bestuursstructuur, waaronder het aanstellen van een Universiteitsraad. Bij het maken van een inventaris van dit archief - in 1995 - is gekozen voor 1989 als eindjaar, omdat er in dat jaar werd overgegaan op een geautomatiseerd postregistratiesysteem.

Dates

  • Creation: 1967-1989
  • Creation: Bulk 1971-1989

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Het bestuur van de universiteit was van oudsher opgedragen aan het College van Curatoren en de Senaat. Het College van Curatoren was verantwoordelijk voor huisvesting, beheer van de financiën en de roerende en onroerende zaken. In de Senaat behartigden de hoogleraren de algemene belangen van het onderwijs en de beoefening van de wetenschap.

In de jaren 1960-1970 groeide - evenals aan universiteiten elders in Nederland en in de gehele wereld – bij personeel en studenten de behoefte aan medezeggenschap in het bestuur van de universiteit en in de organisatie van het onderwijs en onderzoek.

Landelijk vond de democratiseringsbeweging zijn neerslag in de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 (WUB), die op 1 mei 1971 bij de Leidse Universiteit in werking zou treden.

Na invoering van de WUB kreeg de universiteit drie bestuurslagen. Op centraal niveau: Universiteitsraad en College van Bestuur. Op midden niveau: College van Decanen, Faculteitsraad en Faculteitsbestuur. Op basis Niveau: Vakgroepsbestuur en Dagelijks bestuur.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een medezeggenschapsorgaan, volgens Schöffer (1975) te vergelijken met het landelijke parlement. In de eerste Universiteitsraad, die in november 1971 werd geïnstalleerd, waren de universitaire geledingen als volgt vertegenwoordigd: 12 zetels voor het wetenschappelijk personeel, 10 voor het technisch/administratief personeel en 11 voor de studenten. Daarnaast waren er 7 buitenuniversitaire leden, die door de minister benoemd werden. Eerste voorzitter van de Universiteitsraad was D.L. Couprie. Het aantal leden van de Universiteitsraad is in de loop der jaren verminderd.

In 1985 heeft de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) de WUB vervangen. In de WWO is de verdeling van bevoegdheden tussen de Universiteitsraad en het College van Bestuur op een andere wijze geregeld dan in de WUB, waardoor de bevoegdheden van de Universiteitsraad zijn ingeperkt.

In de periode 1970 - 1989 kende de Universiteitsraad verschillende vaste commissies aan wie zij bepaade bevoegdheden kon overdragen, bijvoorbeeld voor Algemeen Personeels- en Ruimtebeleid, voor Onderwijs en Wetenschapsbeleid en voor Begroting en Planningscoördinatie

De Universiteitsraad was verplicht adhoc commissies in te stellen ter voorbereiding van zaken die de verkiezing of benoeming betroffen van de voorzitter van de Universiteitsraad, leden van de vaste commissies, de Rector Magnificus en de leden van het College van Bestuur. Ook voor andere aangelegenheden konden adhoc commissies worden aangesteld, meestal ter voorbereiding van bijzondere, vaak eenmalige zaken, bijv. adhoc commissie Eeuwfeest.

Voor informatie over de Universiteitsraad, haar taken en bevoegdheden zie Schöffer (1975), Cohen (1975) en Nolen (1995).

Extent

839 nummers (20 meter)

Abstract in Dutch

Na invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming in 1971 werd aan de Leidse Universiteit een Universiteitsraad ingesteld als medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. In de Universiteitsbibliotheek bevindt zich het archief van de Universiteitsraad over de periode 1971-1989.

Abstract in English

After the introduction of the 'Wet Universitaire Bestuurshervorming' in 1971 a University Council was established at Leiden University. The University Counsil is a representative advisory board consisting of staff and students. The archives of the University Council covers the period 1971-1989.

Arrangement

De Inventaris van het archief van de Universiteitsraad der Rijksuniversiteit Leiden (1967) 1971-1989 (Nolen, 1995) is voorzien van enkele bijlagen, waaronder een lijst van voorzitters en griffiers en van secretarissen van de universiteit (1971-1989), een index op leerstoelen en lectoraten en een concordans waarin van het classificatienummer volgens de archiefcode wordt verwezen naar bijbehorende inventarisnummers. De bijlagen zijn ook in de elektronische versie hieronder opgenomen.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Het Archief van de Universiteitsraad 1971-1989 is toegankelijk via de inventaris van Nolen (1995). Een elektronische versie van deze inventaris is hieronder opgenomen.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Inventarisnummers 1885-1893 van het Archief van Curatoren en het College van Bestuur 1952-1989 (AC4) betreffen de Universiteitsraad.

Bibliography

  • Cohen, H.F., De strijd om de academie. De Leidse Universiteit op zoek naar een bestuursstructuur 1967-1971. Meppel 1975.
  • Nolen, J., Inventaris van het archief van de Universiteitsraad der Rijksuniversiteit Leiden (1967) 1971-1989. Leiden 1995.
  • Schöffer, I., De Leidse Universiteit van 1 september 1969 tot 1 januari 1975. Een historische schets in: Jaarboek der Leidse Universiteit 1970-1975. Leiden 1975, pp. 3-46.

General

De archiefstukken kunnen worden aangevraagd op de Leeszaal Bijzondere Collecties via de signatuur AUR1 gevolgd door het nummer in de inventaris.

Processing Information

Het archief bevond zich ten tijde van het maken van de inventaris in het semi-statische archief van het Bureau van de Universiteit Leiden. Omdat de archiefcode die was gebruikt voor het zaaksgewijs ordenen van het archief inconsequent was toegepast, is besloten het archief te herordenen, waarbij is gekozen voor een ordening van algemeen naar bijzonder. Tijdens het inventariseren bleek het archief enkele lacunes te bevatten. De notulen van de vergaderingen van de Universiteitsraad van 1987 en de eerste helft van 1988 ontbreken bijvoorbeeld. Na bewerking werd het archief overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek.

Subject

Title
Collection guide of the Leiden University archives, University Council, 1971-1989 (1967-1989)
Subtitle
Archieven van de Universiteit Leiden - Universiteitsraad, 1971-1989
Author
J. Nolen, 1995; André Bouwman en Silvia Compaan-Vermetten, 2007
Date
2008
Language of description
Undetermined
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857